معنی و ترجمه کلمه bi-fuel به فارسی bi-fuel یعنی چه

bi-fuel


موتور حرارتى که ميتواند با دو نوع سوخت( نه با هردو)
علوم هوايى : موتور حرارتى که ميتواند با دو نوع سوخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها