معنی و ترجمه کلمه bid به فارسی bid یعنی چه

bid


پيشنهاد دادن ،پيشنهادمناقصه ،پيشنهادمزايده ،پيشنهاد( در مزايده و مناقصه)،پيشنهاد مناقصه ،فرمودن ،امر کردن ،دعوت کردن ،پيشنهاد کردن ،توپ زدن ،خداحافظى کردن ،قيمت خريدرا معلوم کردن ،مزايده ،پيشنهاد
عمران : پيشنهاد
معمارى : پيشنهادقانون ـ فقه : پيشنهاد حراج ،پيشنهاد مزايده
بازرگانى : پيشنهاد خريد،به مناقصه يا مزايده گذاشتن ،پيشنهاد مزايده
علوم نظامى : امر کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده