معنی و ترجمه کلمه bill of materials به فارسی bill of materials یعنی چه

bill of materials


کامپيوتر : صورت حساب مواد
بازرگانى : فهرست مواد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها