معنی و ترجمه کلمه binary alloy به فارسی binary alloy یعنی چه

binary alloy


الياژ دوتايى
علوم مهندسى : الياژ محتوى دوفلز بنيانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها