معنی و ترجمه کلمه bitumen gronted construction به فارسی bitumen gronted construction یعنی چه

bitumen gronted construction


عمران : اسفالت نفوذى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها