معنی و ترجمه کلمه blended به فارسی blended یعنی چه

blended


علوم هوايى : شکل ايروديناميکى که در ان اجزاء اصلى بدون هيچ خط يا حد و مرز مشخصى به يکديگر متصل ميشوند

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها