معنی و ترجمه کلمه block به فارسی block یعنی چه

block


بلاک ،بلوک ساختن ،سد کردن خطا،دفاع ،قطعه زمين ،يک دستگاه ساختمان ،قرقره طناب خور،پارازيت ،سد قالب ،سد کردن ،وقفه ،منطقه ،بنداوردن ،انسداد،جعبه قرقره ،اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصى ،بلوک ،کنده ،مانع ورادع ،قطعه ،بستن ،مسدود کردن ،مانع شدن از،بازداشتن ،قالب کردن ،توده ،قلنبه
علوم مهندسى : قالب ريختن
کامپيوتر : بلوک
معمارى : بلوک سيمانى
روانشناسى : مانع
ورزش : سد کردن غيرمجاز حريف ،يک دوره مسابقه بيليارد براى رسيدن به امتياز معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها