معنی و ترجمه کلمه boom به فارسی boom یعنی چه

boom


جهش اقتصادى ،رونق شديد،رواج ،تيرک ،بوم ،تيغه ،شکوفائى ،جهش ،غرش( توپ ياامواج)،صداى غرش ،پيشرفت ياجنبش سريع وعظيم ،توسعه عظيم(شهر)،غريدن ،غريو کردن( مثل بوتيمار)،بسرعت درقيمت ترقى کردن ،توسعه يافتن ،تير کوچک
علوم مهندسى : بازوى متحرک
ع مران : بازدى جرثقيل يا بيل مکانيکى
معمارى : بازوى بيل
قانون ـ فقه : ترقى ناگهانى
زيست شناسى : دستگاه شناور
بازرگانى : ترقى کردن ،رونق گرفتن ،رونق
ورزش : تير افقى وصل به بادبان
علوم نظامى : س

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها