معنی و ترجمه کلمه bouncing cheque به فارسی bouncing cheque یعنی چه

bouncing cheque


بازرگانى : چک برگشتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها