معنی و ترجمه کلمه brainwashing به فارسی brainwashing یعنی چه

brainwashing


تلقين عقايد و افکارسياسى و مذهبى واجتماعى درشخص

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها