معنی و ترجمه کلمه break down به فارسی break down یعنی چه

break down


تفکيک ،شکستگى ،شکست ،سقوط ناگهانى ،درهم شکننده ،فروريختن ،درهم شکستن ،از اثر انداختن ،تجزيه کردن ،طبقه بندى کردن ،تقسيم بندى کردن
علوم مهندسى : فروريختگى پنچرى
قانون ـ فقه : تفکيک
بازرگانى : تجزيه
ورزش : اسيب د يدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها