معنی و ترجمه کلمه break into the market به فارسی break into the market یعنی چه

break into the market


بازرگانى : در بازار رسوخ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها