معنی و ترجمه کلمه broad به فارسی broad یعنی چه

broad


پهناب ،پهن ،عريض ،گشاد،پهناور،زن هرزه
معمارى : قسمت پهن
علوم نظامى : گشاد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها