معنی و ترجمه کلمه broken traffic line به فارسی broken traffic line یعنی چه

broken traffic line


خط چين براى امد و شد
معمارى : خط گسسته براى امد و شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها