معنی و ترجمه کلمه bunch به فارسی bunch یعنی چه

bunch


گروه ،دسته کردن ،خوشه کردن
علوم مهندسى : خوشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها