معنی و ترجمه کلمه bureaucracy به فارسی bureaucracy یعنی چه

bureaucracy


ديوانسالارى ،رعايت تشريفات ادارى بحد افراط،تاسيسات ادارى ،حکومت ادارى ،مجموع گماشتگان دولتى ،کاغذ پرانى ،ديوان سالارى
روانشناسى : ديوان سالارى
بازرگانى : بوروکراسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها