معنی و ترجمه کلمه burly به فارسی burly یعنی چه

burly


تنومند،ستبر،کلفت ،(براى پارچه ولباس )زبر وخشن ،گره دار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها