معنی و ترجمه کلمه business failure به فارسی business failure یعنی چه

business failure


شکست تجارى
بازرگانى : ناکامى تجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها