معنی و ترجمه کلمه bypass به فارسی bypass یعنی چه

bypass


جنبى ،کنار گذاشتن ،گذرگاه فرعى ،سبب انشعاب شدن ،از راه فرعى رفتن ،تقاطع کردن ،گذشتن
کامپيوتر : مسير جنبى
شيمى : مسير فرعى
علوم هوايى : کنار گذار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها