معنی و ترجمه کلمه c. prefrential shares به فارسی c. prefrential shares یعنی چه

c. prefrential shares


سهامى که سود پس افتاده انهايکى باسود جارى انها پرداخته شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها