معنی و ترجمه کلمه cable به فارسی cable یعنی چه

cable


پيغام تلگرافى ،تلگراف زدن ،طناب فلزى ،مفتول فلزى بافته ،کابل ،طناب سيمى ،سيم تلگراف ،سيم کشى کردن ،تلگراف کردن ،شاه سيم
علوم مهندسى : هادى
کامپيوتر : طناب سيمى
عمران : کابل
معمارى : طناب سيمى
بازرگانى : واحد طول دريايى برابر ¹ 22يارد
ورزش : طناب يا زنجير کلفت براى مهار کردن يا کشيدن قايق
علوم هوايى : کابل
علوم نظامى : تلگراف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها