معنی و ترجمه کلمه calibration capacitor به فارسی calibration capacitor یعنی چه

calibration capacitor


علوم مهندسى : خازن کاليبراسيون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها