معنی و ترجمه کلمه california bearing ratio (c.b.r) به فارسی california bearing ratio (c.b.r) یعنی چه

california bearing ratio (c.b.r)


انديس مقاومت کاليفرنى ،نمايه کاليفرنى
معمارى : توان باربرى نسبى کاليفرنيا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها