معنی و ترجمه کلمه call for tender به فارسی call for tender یعنی چه

call for tender


بازرگانى : براى مزايده يا مناقصه فراخواندن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها