معنی و ترجمه کلمه call one's shot به فارسی call one's shot یعنی چه

call one's shot


مشخص کردن هدف( بيليارد)
ورزش : مشخص کردن هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها