معنی و ترجمه کلمه called ball به فارسی called ball یعنی چه

called ball


گوى تعيين شده از طرف بازيگر( بيليارد)
ورزش : گوى تعيين شده از طرف بازيگر

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها