معنی و ترجمه کلمه calling dial به فارسی calling dial یعنی چه

calling dial


صفحه شماره گير تلفن
علوم مهندسى : صفحه نمره گير تلفن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها