معنی و ترجمه کلمه camera station (photogrametry) به فارسی camera station (photogrametry) یعنی چه

camera station (photogrametry)


ايستگاه تنظيم عکاسى هوايى
علوم نظامى : نقطه تنظيم دوربين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها