معنی و ترجمه کلمه campaign به فارسی campaign یعنی چه

campaign


حمله ،صحنه نبرد،رزم نبرد کردن ،زمين مسطح ،جلگه ،يک رشته عمليات جنگى ،لشکرکشى ،مبارزه انتخاباتى ،مسافرت درداخل کشور
علوم مهندسى : سلسله عمليات کوره بلند
قانون ـ فقه : مبارزه
ورزش : مسابقه هاى فصلى
علوم نظامى : ج نگيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها