معنی و ترجمه کلمه can , not observe به فارسی can , not observe یعنی چه

can , not observe


گلوله ناپيدا( ديدبانى توپخانه)
علوم نظامى : گلوله ناپيدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها