معنی و ترجمه کلمه can به فارسی can یعنی چه

can


قوطى حلبى ، : )vt.& vi.(قادربودن ،قدرت داشتن ،امکان داشتن)may( ، : )n.vt.& vi.(حلبى ،قوطى کنسرو،درقوطى ريختن ،زندان کردن ،اخراج کردن ،ظرف
بازرگانى : قوطى
علوم هوايى : هريک از لوله هاى مجزا در محفظه احتراق
علوم نظامى : مستر اح صحرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها