معنی و ترجمه کلمه cancel check firing به فارسی cancel check firing یعنی چه

cancel check firing


فرمان بازرسى اتش ملغى
علوم نظامى : فرمان بازرسى اتش لغو

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها