معنی و ترجمه کلمه canter به فارسی canter یعنی چه

canter


چهارنعل کوتاه ،گدا،ولگرد،يورتمه رفتن( سوارکارى)،گامى شبيه چهارنعل ،گردش ،سوار اسب( چهارنعل رونده )شدن ،سلانه سلانه راه رفتن
ورزش : تاخت
علوم نظامى : يورتمه رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها