معنی و ترجمه کلمه canvass به فارسی canvass یعنی چه

canvass


جمع اورى ارا کردن ،بازاريابى کردن ،غافلگير کردن ،ضربت ،حمله ناگهانى ،شبيخون ،vt.& vi.(، )=canvas( : )n.براى جمع اورى اراء فعاليت کردن ،الک يا غربال کردن
قانون ـ فقه : جستجوى سفارش و مشترى کردن
بازرگانى : مشترى پيدا کردن يا دنبال سف ارش رفتن ،نظرخواهى کردن
علوم نظامى : شبيخون زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها