معنی و ترجمه کلمه capacitive reactance به فارسی capacitive reactance یعنی چه

capacitive reactance


راکتانس خازنى
علوم مهندسى : مقاومت خازنى
الکترونيک : راکتانس ظرفيتى
علوم هوايى : راکتانس ظرفيتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها