معنی و ترجمه کلمه capital به فارسی capital یعنی چه

capital


راس المال ،گناه مستوجب اعدام ،تنخواه ،ارزش ويژه ،اساسى ،رئيسى ،رياست مابانه عمده ،حرف بزرگ ،حرف درشت ،پايتخت ،سرمايه ،سرستون ،سرلوله بخارى ،فوقانى ،راسى ،مستلزم بريدن سر يا قتل ،قابل مجازات مرگ ،داراى اهميت حياتى ،عالى
معمارى : پايتخت
قانون ـ فقه : سرمايه ،عالى
بازرگانى : سرمايه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها