معنی و ترجمه کلمه career management به فارسی career management یعنی چه

career management


مديريت مشاغل
علوم نظامى : مديريت تهيه تخصصهاى نظامى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها