معنی و ترجمه کلمه case shot به فارسی case shot یعنی چه

case shot


چارپاره ،چار پاره
علوم نظامى : جاى فشنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها