معنی و ترجمه کلمه case-hardening به فارسی case-hardening یعنی چه

case-hardening


علوم مهندسى : سخت گردانى سطحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها