معنی و ترجمه کلمه casual detachment به فارسی casual detachment یعنی چه

casual detachment


علوم نظامى : يکان جدا شده و منتظر دستور يا ماموريت قسمت جدا شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها