معنی و ترجمه کلمه catalyst به فارسی catalyst یعنی چه

catalyst


عامل فعل وانفعال اجسام شيميايى دراثر مجاورت ،(مج ).تشکيلات دهنده ،سازمان دهنده ،فروگشا
علوم مهندسى : کاتاليزوز
شيمى : کاتاليزور
علوم هوايى : کاتاليزور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها