معنی و ترجمه کلمه catch hold of به فارسی catch hold of یعنی چه

catch hold of


محکم نگاهداشتن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها