معنی و ترجمه کلمه categorically به فارسی categorically یعنی چه

categorically


بطور قاطع يا قطعى ،مطلقا`

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها