معنی و ترجمه کلمه cause and effect به فارسی cause and effect یعنی چه

cause and effect


قانون ـ فقه : علت و معلول
روانشناسى : علت و معلول
ورزش : علت و معلول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها