معنی و ترجمه کلمه cease engagement به فارسی cease engagement یعنی چه

cease engagement


درگيرى را قطع کنيد
علوم نظامى : درگيرى قطع هدف را تعقيب نکنيد

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها