معنی و ترجمه کلمه center of buoyancy به فارسی center of buoyancy یعنی چه

center of buoyancy


مرکز تعادل شناورى
علوم نظامى : مرکز تعادل اتصال وسايل شناور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها