معنی و ترجمه کلمه center-of-quarter-circles به فارسی center-of-quarter-circles یعنی چه

center-of-quarter-circles


ورزش : مرکز يک چهارم دايره ها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها