معنی و ترجمه کلمه centumvir به فارسی centumvir یعنی چه

centumvir


عضومحکمه کشورى که مرکب ازصد تن بود

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها