معنی و ترجمه کلمه cessation from work به فارسی cessation from work یعنی چه

cessation from work


دست کشى ازکار،فراغت ازکار

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها