معنی و ترجمه کلمه char به فارسی char یعنی چه

char


برگشتن ،انجام دادن ،بازگشت ،فرصت ،کار روز مزد و اتفاقى)=charr(تبديل به زغال کردن ،نيمسوز کردن ،نيمسوز شدن ،جسم زغال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها